Mobilní aplikace
Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Jako provozovatel webové stránky Frenkee my ve společnosti InSureMe.com s.r.o., se sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4 Chodov, IČ 07346204, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299155 (dále jen „My“ nebo „Správce“) zpracováváme v rámci naší činnosti osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

V této informaci najdete přehled toho, se kterými vašimi údaji pracujeme, proč a jak dlouho je zpracováváme, kdo k nim také může mít přístup nebo jaká máte vůči nám práva. Webová stránka Frenkee poskytuje služby srovnání dostupných finančních produktů s možností zprostředkování jejich uzavření s konkrétními institucemi (banky, pojišťovny, apod.) včetně zaplacení. Podle toho, které naše služby využijete, se liší i rozsah zpracování osobních údajů. Pro lepší přehlednost jsme proto informace dále rozdělili pro následující jednotlivé případy, které mohou nastat (a to třeba i více najednou):

 1. Využijete Frenkeeho k uzavření smlouvy týkající se finančního produktu
 2. Dáte Frenkeemu souhlas se zasíláním novinek a výhodných akcí
 3. Napíšete nebo zavoláte Frenkeemu s libovolným dotazem
 4. Založíte si u Frenkeeho uživatelský účet
 5. Navštívíte web Frenkee

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle Nařízení máte následující práva, ale vezměte prosím předem na vědomí, že v některých konkrétních případech jim nemusí být možné vyhovět:

 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 7. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit na adrese info@frenkee.cz nebo písemně na adrese InSureMe.com s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Služba Frenkee není určena pro osoby mladší 18 let, proto zvláštní informace o zpracování osobních údajů dětí nejsou zahrnuty.

V Praze dne 1. 5. 2019

 


Využijete Frenkeeho k uzavření smlouvy týkající se finančního produktu

Frenkee vám umožňuje najít ty nejvýhodnější nabídky finančních produktů, které vám rovnou pomůže sjednat a zaplatit. Potřebuje ale kvůli tomu pracovat s některými vašimi osobními údaji.

a) Jaké osobní údaje zpracováváme

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo, platnost a vydání dokladu totožnosti, adresa bydliště)
 • kontaktní údaje (korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • údaje týkající se rodinných příslušníků
 • údaje týkající se vašeho vozidla a historie škodových událostí (v případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • údaje týkající se zdravotního a rodinného stavu (v případě životních a úrazových pojištění)
 • údaje týkající se pojišťovaného majetku (v případě majetkových pojištění)
 • údaje týkající se finanční situace vás a vaší domácnosti (v případě hypotéčních či jiných úvěrů)
 • údaje týkající se cestovních aktivit (v případě cestovních pojištění)
 • údaje vyplývající z naší další vzájemné komunikace
 • údaje týkající se dříve poskytnutých služeb
 • platební údaje
 • přihlašovací údaje ke zřízenému účtu
 • váš profil vytvořený specifickou kombinací osobních údajů

b) Proč osobní údaje potřebujeme zpracovávat a co nás ktomu opravňuje

V rámci plnění smlouvy, kterou s námi užíváním služby Frenkee uzavíráte, budeme podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro

 • umožnění sjednání a zaplacení (inkasa) vybraného produktu s příslušnou finanční institucí. Bez poskytnutí těchto údajů nebude možné produkt sjednat.

V rámci plnění naší právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely

 • našich tzv. compliance programů (identifikace klientů zejména pro účely zamezení praní špinavých peněz a financování terorismu, sledování podezřelých transakcí, záznamy z jednání, informování spotřebitele) a dalších povinností, které nám vyplývají ze zákonů a jiných předpisů týkajících se finančních služeb (zejména tedy zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění a zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) a
 • vedení našeho účetnictví a daňové evidence podle účetních a daňových předpisů.

V rámci našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro účely

 • evidence zprostředkovaných smluv a klientských kmenů, které jako zprostředkovatelé vedeme u jednotlivých finančních institucí a které jsou významné pro naše fungování,
 • obrany našich zájmů v případě nároků uplatněných proti nám nebo naopak uplatňování našich nároků v souvislosti s uzavíranou smlouvou nebo jakoukoli reklamací služeb,
 • informování o dalších skvělých službách nebo akčních nabídkách
 • interní statistiky, profilování, obchodní výkazy a reporting.

V rámci vašeho uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro účely a za podmínek uvedených v daném souhlasu. Vždy však platí, že souhlas nám udělujete dobrovolně a můžete jej vzít kdykoli zpět. Některé výhody nebo specifické podmínky týkající se nabízených služeb či finančních produktů však bez poskytnutí osobních údajů na základě vašeho souhlasu nabídnout nemůžeme.

c) Kdo další může mít kvašim osobním údajům od nás přístup

Vaše osobní údaje mohou být předány některým dalším příjemcům:

spolupracujícím poradcům, kteří s vámi realizují proces uzavření vybrané smlouvy o finančním produktu, pokud se tak nestane přímo on-line;

příslušné finanční instituci (bance, pojišťovně), která poskytuje vámi vybraný produkt a která bude osobní údaje svých klientů dále zpracovávat v postavení správce osobních údajů a poskytne vám o svém nakládání s nimi více informací;

našim dodavatelům, kteří nám s fungováním služby Frenkee také pomáhají jako tzv. zpracovatelé. Jedná se o poskytovatele řešení naší ICT infrastruktury, klienta pro rozesílání newsletterů, apod.:

 • InColor studio s.r.o., IČ: 05216265, se sídlem Ořechová 1877/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
 • ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804
 • provozovatelé SW produktů ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 027 62 943 a RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820

Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci v případě, že budeme mít takovou povinnost.

d) Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Jako správci osobních údajů budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu uzavírání a trvání zprostředkovávané smlouvy a dále až po dobu 4 let po jejím skončení z důvodu běhu promlčecích lhůt nároků z takových smluv. V případě zahájení soudních či jiných řízení se délka zpracování prodlužuje o dobu trvání těchto řízení. Ve vztahu ke zpracování za účelem informování o dalších skvělých službách nebo akčních nabídkách (přímý marketing) však můžete kdykoli podat námitku proti takovému zpracování a my vás pro tento účel přestaneme kontaktovat.

Dáte Frenkeemu souhlas se zasíláním novinek a výhodných akcí

Pokud budete chtít, můžete Frenkeeho požádat, aby vám pravidelně posílal ty nejlepší tipy a novinky ze světa pojištění a dalších finančních produktů. Potřebuje ale kvůli tomu pracovat s některými vašimi osobními údaji.

a) Jaké osobní údaje zpracováváme

 • e-mailová adresa

b) Proč osobní údaje potřebujeme zpracovávat a co nás ktomu opravňuje

V rámci vašeho uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro účely a za podmínek podrobněji uvedených v daném souhlasu. Vždy však platí, že souhlas nám udělujete dobrovolně a můžete jej vzít kdykoli zpět.

c) Kdo další může mít kvašim osobním údajům od nás přístup

Vaše osobní údaje mohou být předány některým dalším příjemcům

našim dodavatelům, kteří nám s fungováním služby Frenkee také pomáhají jako tzv. zpracovatelé. Jedná se o poskytovatele řešení naší ICT infrastruktury, reklamní agenturu, klienta pro rozesílání newsletterů, apod

 • InColor studio s.r.o., IČ: 05216265, se sídlem Ořechová 1877/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
 • ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804
 • provozovatelé SW produktů ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 027 62 943 a RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820
 • Marketing Makers s.r.o., IČ: 04174836, se sídlem Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3

Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci v případě, že budeme mít takovou povinnost.

d) Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Jako správci osobních údajů budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu uvedenou v poskytnutém souhlasu o zpracování osobních údajů, pokud jej dříve nevezmete zpět. V případě zahájení soudních či jiných řízení se délka zpracování prodlužuje o dobu trvání těchto řízení.

Napíšete nebo zavoláte Frenkeemu s libovolným dotazem

Frenkee je připraven vám odpovědět na veškeré vaše dotazy. Potřebuje ale kvůli tomu pracovat s některými vašimi osobními údaji.

a) Jaké osobní údaje zpracováváme

 • jméno a příjmení
 • kontaktní adresa, ze které nás kontaktujete
 • obsah komunikace

b) Proč osobní údaje potřebujeme zpracovávat a co nás ktomu opravňuje

V rámci našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro účely komunikace s našimi zákazníky nebo potenciálními zákazníky a zodpovězení případných dotazů. Rovněž budeme osobní údaje zpracovávat také pro účely zlepšování našich služeb a interní analýzy.

c) Kdo další může mít kvašim osobním údajům od nás přístup

Vaše osobní údaje mohou být předány některým dalším příjemcům

našim dodavatelům, kteří nám s fungováním služby Frenkee také pomáhají jako tzv. zpracovatelé. Jedná se o poskytovatele řešení naší ICT infrastruktury:

 • InColor studio s.r.o., IČ: 05216265, se sídlem Ořechová 1877/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
 • ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804
 • provozovatelé SW produktů ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 027 62 943 a RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820
 • Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, se sídlem Lidická 20, 602 00 Brno

Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci v případě, že budeme mít takovou povinnost.

d) Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Jako správci osobních údajů budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelu komunikace (zaslání odpovědi, apod.) prodlouženou o 1 měsíc.

Založíte si u Frenkeeho uživatelský účet

Abyste měli všechny informace pohromadě a mohli si lépe organizovat produkty, můžete si u Frenkeeho zřídit uživatelský účet nebo nechat Frenkeeho, aby vám ho vytvořil při sjednání produktu. Potřebuje ale kvůli tomu pracovat s některými vašimi osobními údaji.

a) Jaké osobní údaje zpracováváme

 • jméno a příjmení
 • uživatelské jméno a heslo
 • e-mailová adresa
 • historie sjednaných finančních produktů
 • váš profil vytvořený specifickou kombinací osobních údajů

b) Proč osobní údaje potřebujeme zpracovávat a co nás ktomu opravňuje

V rámci vašeho uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro účely a za podmínek podrobněji uvedených v daném souhlasu. Vždy však platí, že souhlas nám udělujete dobrovolně a můžete jej vzít kdykoli zpět. Tím dojde ke zrušení vašeho účtu.

c) Kdo další může mít kvašim osobním údajům od nás přístup

Vaše osobní údaje mohou být předány některým dalším příjemcům

našim dodavatelům, kteří nám s fungováním služby Frenkee také pomáhají jako tzv. zpracovatelé. Jedná se o poskytovatele řešení naší ICT infrastruktury:

 • InColor studio s.r.o., IČ: 05216265, se sídlem Ořechová 1877/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
 • ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804
 • provozovatelé SW produktů ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 027 62 943 a RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820

Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci v případě, že budeme mít takovou povinnost.

d) Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Jako správci osobních údajů budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání vašeho uživatelského účtu na webových stránkách Frenkee, resp. do odvolání vašeho souhlasu.

Navštívíte web Frenkee – informace o cookies

Frenkee funguje nejlépe on-line, na těchto webových stránkách. Při vaší návštěvě dochází také ke zpracování osobních údajů.

Správce užívá na této webové stránce soubory cookies (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) , které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek včetně automatického doplnění některých polí
 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas
 • retargeting, pokud jste k tomu udělili souhlas.

Sběr cookies lze považovat za zpracování osobních údajů. Zpracování pro měření návštěvnosti a zajištění bezpečného fungování stránek včetně automatického doplnění některých polí z tzv. session v počítači uživatele je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies pro cílení reklamy a pro remarketing jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu 1 roku. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí lišty při návštěvě webových stránek, změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, pomocí stránky http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby nebo případně na výše uvedené kontaktní adrese info@frenkee.cz.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci lišty při návštěvě webových stránek, v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@frenkee.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

služba Sklik, provozovaná společnosti Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

Vaše osobní údaje mohou být předány některým dalším příjemcům

našim dodavatelům, kteří nám s fungováním služby Frenkee také pomáhají jako tzv. zpracovatelé. Jedná se o poskytovatele řešení ICT infrastruktury a marketingovou agenturu:

 • InColor studio s.r.o., IČ: 05216265, se sídlem Ořechová 1877/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
 • ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804
 • provozovatelé SW produktů ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 027 62 943 a RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820
 • Marketing Makers s.r.o., IČ: 04174836, se sídlem Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3

Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci v případě, že budeme mít takovou povinnost.

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0