Mobilní aplikace
Obchodní podmínky Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Kdo jsme

Provozovatelem internetového portálu Frenkee.cz je společnost InSureMe.com s.r.o. se sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4 Chodov, IČ 07346204, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299155 (dále jen „Provozovatel“, „my“).

Portál Frenkee.cz provozujeme jako samostatný zprostředkovatel. V rámci naší činnosti jsme registrování u České národní banky jako:

 • samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru,
 • samostatný zprostředkovatel pojištění,

Tyto údaje je možné ověřit v seznamu registrovaných subjektů finančního trhu na webu ČNB.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti právnické nebo fyzické osoby při užívání portálu Frenkee.cz (dále jen „Uživatel“), a dále také práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, kdy Provozovatel vystupuje v postavení samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru nebo samostatného zprostředkovatele podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Poskytnutí služeb

Prostřednictvím portálu Frenkee.cz Vám poskytujeme službu, jež spočívá ve srovnání nabídek finančních služeb a produktů (dále jen „Produkty“) poskytovatelů na finančním trhu (dále jen „Poskytovatelé“) dle kritérií zadaných Uživatelem (dále jen „Služba“). Portál Frenkee.cz mimo jiné slouží také k předání kontaktních údajů Uživatele (případně dalších údajů uvedených Uživatelem) konkrétnímu Poskytovateli.

Informace uvedené na portálu Frenkee.cz jsou pouze informativního charakteru a slouží pouze ke srovnání jednotlivých Produktů nabízených Poskytovateli. Portál Frenkee.cz neobsahuje srovnání veškerých Produktů na trhu.

Služba spočívá pouze v poskytnutí přehledu Produktů umožňujícím srovnání jejich jednotlivých parametrů, případně poskytnutí doporučení. Portál Frenkee.cz žádným způsobem Uživateli neposkytuje radu ohledně výběru konkrétního Produktu – konkrétní finanční produkt vždy vybírá Uživatel na základě vlastního uvážení.

Ceny nabízených služeb a produktů uvedené na portálu Frenkee.cz se od konkrétní nabídky Poskytovatele mohou lišit. Poskytovatel může s Uživatelem smlouvu uzavřít za individuálně sjednaných podmínek odlišných od parametrů nabízených produktů a služeb uvedených ve srovnání.

Nabídky služeb a produktů

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není Poskytovatelem Produktů.

V rámci srovnání jsou uvedeny nabídky služeb a produktů jednotlivých Poskytovatelů. Veškeré nabídky služeb nebo produktů umístěné na portálu Frenkee.cz jsou nezávazné a Poskytovatel nemá povinnost příslušnou smlouvu uzavřít za uvedených podmínek. Uživatel bere na vědomí, že na uzavření smlouvy o poskytnutí Produktu nemá právní nárok.

Některé Produkty Poskytovatele lze objednat přímo na webu Provozovatele. V takovém případě se smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem řídí obchodními podmínkami konkrétního Produktu, jež Uživateli Provozovatel poskytne před uzavřením jednotlivé smlouvy, případně dříve v rámci přehledu Produktů ve srovnání, vyžaduje-li to příslušný právní předpis.

V případě, že má uživatel zájem o uzavření smlouvy o poskytnutí konkrétního Produktu, může prostřednictvím portálu Frenkee.cz vyplnit objednávkový formulář. Objednávkový formulář musí obsahovat:

 • specifikaci konkrétního Produktu,
 • identifikační a kontaktní údaje Uživatele nebo jiné osoby, v jejíž prospěch má být Produkt sjednán, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění poptávaného Produktu,
 • případně další údaje nutné pro správné nastavení parametrů Produktu.

Po vyplnění objednávkového formuláře a kliknutí na tlačítko „Odeslat“ Provozovatel po provedení nezbytné kontroly přípustnosti objednávkového formuláře (jestli se např. nejedná o zneužití objednávkového formuláře prostřednictvím automatických robotů atd.) předá objednávkový formulář příslušnému Poskytovateli předmětného Produktu nebo bude jako zprostředkovatel pokračovat v přípravě individuální nabídky pro Uživatele.

Provozovatel upozorňuje, že nenese odpovědnost z žádného právního jednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

Provozovatel poskytuje spotřebitelům Služby na portálu Frenkee.cz bezplatně a jako zprostředkovatel není oprávněn pobírat od spotřebitele odměnu nebo vázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou. Uživatelé mají právo vyžádat si výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují Provozovateli jednotliví Poskytovatelé. 

Provozovatel je inkasním partnerem Poskytovatelů a provádí zúčtování plateb za Produkty sjednané mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

Práva a povinnosti smluvních stran

Uživatel má povinnost v objednávkovém formuláři uvádět úplné, pravdivé a nezkreslené údaje. Provozovatel předem upozorňuje, že není povinen ověřovat pravdivost a správnost údajů vložených Uživatelem do objednávkového formuláře.

Uživatel bere na vědomí, že:

 • portál Frenkee.cz je autorským dílem chráněným autorským zákonem, k němuž má majetková práva Provozovatel. Uživatel se zavazuje, že portál nebude neoprávněně kopírovat, upravovat, zasahovat do něj nebo jej užívat pro jiné účely než pro odebírání Služby nebo jiných služeb poskytovaných na portálu Frenkee.cz,
 • Provozovatel portálu Frenkee.cz není odpovědný za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob nebo jejich neoprávněným užíváním portálu Frenkee.cz,
 • portál Frenkee.cz nemusí být dostupný po celou dobu, a to zejména z provozních důvodů Provozovatele spojených s údržbou hardware nebo software,
 • Provozovatel portálu Frenkee.cz není odpovědný za jakoukoliv újmu vzniklou z důvodu zásahu vyšší moci nebo vnějšího vlivu na portál Frenkee.cz, který nemohl být při přiměřené opatrnosti Provozovatele předvídán, nebo který je nevyhnutelný.
 • poskytování Služeb je Uživatelem žádáno bezodkladně, není proto možné odstoupit od smlouvy s Provozovatelem ve lhůtě 14 dnů.

Provozovatel je oprávněn údaje poskytnuté Uživatelem porovnat s údaji dlužníků vedených v registru SOLUS, Nebankovním registru klientských informací a Bankovním registru klientských informací, a ověřit, jestli Uživatel není v některé z těchto evidencí veden. Toto ověření může Provozovatel provést za účelem nezávazného předběžného posouzení způsobilosti Uživatele uzavřít smlouvu o poskytnutí předmětného Produktu.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a dále zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Tyto obchodní podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny či doplňovány. V případě změny obchodních podmínek Provozovatel změnu oznámí nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti nového znění. O změně obchodních podmínek bude Provozovatel informovat na portálu Frenkee.cz.

V případě vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy o neživotním pojištění, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se Uživatel – spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řízení se zahájí jen na návrh spotřebitele. Návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Provozovatele uplatnil své právo poprvé.

V případě, že se spor týká práv a povinností ze smlouvy o finanční službě, může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra. Kontakt: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, web: www.finarbitr.cz. Právo spotřebitele obrátit se na soud tímto není nijak dotčeno.

Orgánem dohledu nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, je Česká národní banka.

Uživatel se může Provozovatele obrátit na adrese info@frenkee.cz, v místě sídla Provozovatele nebo na telefonním čísle +420 226 633 522 a to mimo jiné za účelem podání stížnosti. Tyto stížnosti budou řešeny interním oddělení zákaznické péče Provozovatele bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 7. 2019

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0