Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas společnosti InSureMe.com s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 07346204, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299155 (dále jen "Správce"), aby jako provozovatel webové stránky frenkee.cz zpracovávala moje osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen "Nařízení") v tomto možném rozsahu:

 • e-mail

 (dále jen "Osobní údaje")

a beru na vědomí následující informace:

 • Osobní údaje je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 • Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány za účelem mého kontaktování pro nabízení a poskytnutí doplňujících informací nebo služeb (doplňkové služby) nebo nabídnutí služeb partnerů Správce a třetích stran (obchodní sdělení). Souhlasím také s tím, že Správce je oprávněn si na základě dalších mých oprávněně získaných osobních údajů vytvořit můj profil zákazníka za účelem lepšího zacílení nabízených produktů. 
 • Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 36 měsíců, pokud nedojde k uzavření smlouvy nebo neudělím souhlas na dobu delší, případně pokud nebude Správce mít tzv. oprávněný zájem na dalším zpracování, o kterém bych byl dále informován.
 • Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce: info@frenkee.cz nebo na adrese InSureMe.com s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha. Zpětvzetí souhlasu však nemá vliv na zákonnost dosavadního použití osobních údajů nebo na zákonnost vyplývající z jiných titulů, než je tento souhlas, pokud proti nim nebyla rovněž vyslovena námitka. 
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce pro výše uvedené účely mohou částečně zpracovávat i tito zpracovatelé: 
  • provozovatelé SW produktů ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 027 62 943 a RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820
  • reklamní agentura Marketing Makers s.r.o., IČ: 04174836, se sídlem Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3
  • poskytovatel ICT infrastruktury Správce InColor studio s.r.o., IČ: 05216265, se sídlem Ořechová 1877/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň a ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804


  Všechny zpracovatele Správce volí pečlivě tak, aby poskytovali maximálně kvalitní služby a aby u nich osobní údaje zůstaly v bezpečí. Každý zpracovatel tak má se Správcem uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, v rámci které se zavazuje uchovávat osobní údaje jako oko v hlavě.

Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci (např. policie nebo soudy) v případě, že Správce bude mít takovou povinnost.

Beru na vědomí, že podle Nařízení mám tyto práva:

 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které je povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud mám za to, že moje práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů Správcem v rozporu s tímto Nařízením.

Veškerá práva je možné uplatnit na info@frenkee.cz nebo na adrese InSureMe.com s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2.