Životní pojištění: Co to je?

Hlavním cílem životního pojištění je ochrana proti možnému riziku. Rizika si každý klient nastaví podle svých aktuálních požadavků a životní situace. Můžete se pojistit pro případ smrti, pro případ úrazu s trvalými následky, dlouhodobé nemoci nebo jiné události, která ohrozí finanční stabilitu vás jako pojištěného a současně i rodinných příslušníků, kteří jsou na vás finančně závislí.

Životní pojištění sice nesníží pravděpodobnost, že k události dojde, ale pomůže řešit finanční důsledky vzniklé situace. Životní pojištění zvažte především v případě, že:

 • Máte nebo zakládáte rodinu.
 • Máte finanční závazky, například splácíte hypotéku nebo třeba leasing na auto.
 • Nechcete se spoléhat na ostatní. Tedy přesněji řečeno, pokud nechcete být závislí na pomoci ostatních v momentě, kdy vám například vážná nemoc znemožní splácet finanční závazky.

Frenkee box
Jedním ze zaměstnaneckých benefitů, které firmy v současné době nabízí, je i příspěvek na životní pojištění. Některé firmy ale za vidinou tučné provize od pojišťovny tlačí své zaměstnance do pojištění, která jsou pro ně často nevýhodná. Než podepíšeš pojistnou smlouvu, věnuj pár minut srovnání životního pojištění a udělej si jasnou představu o současné nabídce, ať víš, co od životního pojištění očekávat. Nebo si krátce popovídej s mým kolegou, který ti vše vysvětlí.

Životní pojištění: Typy

V nabídce pojišťoven najdete několik typů životního pojištění. Produkty životního pojištění dělíme celkem do 5 skupin:

 • Rizikové životní pojištění
 • Investiční životní pojištění
 • Kapitálové životní pojištění
 • Flexibilní životní pojištění
 • Důchodové životní pojištění

Rizikové životní pojištění: Co to je?

Rizikové životní pojištění je neinvestičním životním pojištěním. Sjednává se z důvodu finančního zajištění pojištěné osoby, případně jeho nejbližších. Hlavním pojištěným rizikem je smrt, ale můžete si pojistit i další pojistná rizika (např. nemoc, úraz s trvalými následky, pracovní neschopnost, atd.).

Frenkee box
Víš, že spolu velmi úzce souvisí také životní pojištění a hypotéka? Prostřednictvím vhodného životního pojištění se můžeš chránit i před neschopností splácet úvěr, tak proč zbytečně riskovat.

Rizikové životní pojištění: Výhody

 • Pojištění si přizpůsobíte na míru prostřednictvím nabízených připojištění.

Rizikové životní pojištění: Nevýhody

 • V momentě, kdy ukončíte pojistnou smlouvu, veškeré vložené peníze zůstanou pojišťovně. Tato nevýhoda je oblíbeným argumentem finančních poradců, kteří se snaží klientům prodat investiční životní pojištění. Principem životního pojištění je ochrana před případným rizikem, a to rizikové životní pojištění do puntíku splňuje.
 • Pokud nedojde k pojistné události (např. úraz, nemoc), tak vám pojišťovna nic nevyplatí. Ale naopak pokud dojde k pojistné události, pojišťovna vám vyplatí sjednanou částku. Záleží tedy na úhlu pohledu, zda jde skutečně o nevýhodu. Stejně by totiž bylo možné pohlížet i na cestovní pojištění, bez kterého si dnes cestu do zahraničí umí většina z nás jen stěží představit.

Investiční životní pojištění: Co to je?

Prostřednictvím investičního životní pojištění se chráníte proti možnému riziku a současně s tím také investujete.

Jak funguje investiční životní pojištění? Z pojistného odečte pojišťovna náklady na krytí rizik a poplatky. Zbytek peněz funguje jako finanční rezerva, která slouží k investování do podílových fondů.

Frenkee box
Investiční životního pojištění je v dnešní době spíše přežitek a klientům se vyplatí investovat přímo u investiční společnosti raději než u pojišťovny. U tohoto druhu životního pojištění jen platíš zbytečně vysoké poplatky a pojišťovna stejně přeposílá tvoje peníze do investiční společnosti.

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití (jedna z podmínek pro uplatnění daňového odpočtu).

Investiční životní pojištění: Výhody

 • Jde o daňově uznatelný náklad. Peníze vložené do investičního životního pojištění si můžete odečíst z daňového základu daně z příjmů.

Frenkee box
Zajímá tě, jak dodanit zrušené životní pojištění? Potřebné odpovědi jsem pro tebe shrnul do podrobného článku.

 • Část peněz můžete získat i v průběhu trvání pojištění (za podmínek, které uvádí pojistná smlouva).
 • Sami zvolíte investiční strategii a můžete ji změnit kdykoli během trvání pojistné smlouvy.
 • Můžete měnit rozsah pojištění a další parametry (např. přidávat připojištění).

Investiční životní pojištění: Nevýhody

 • Investiční riziko je zcela na straně klienta. Pojišťovna negarantuje výslednou částku, kterou vám nebo vaší rodině (v případě úmrtí) vyplatí.
 • Aby mělo investování nějaké výsledky, měl by mít klient alespoň základní znalosti o fungování investičního trhu. Ale to bohužel není podmínkou pro uzavření investičního životního pojištění a tomu také odpovídají i výsledky tohoto typu investování.
 • Finanční prostředky můžete čerpat až po vypršení pojistné smlouvy.
 • Doporučuje se sjednat minimálně na 10 let, jinak nedává smysl. Vychází se z předpokladu, že v delším časovém období spíše zamezíte negativům spojeným s kolísáním finančního trhu.
 • Vysoké poplatky a pokuty při předčasném zrušení pojistné smlouvy.

Kapitálové životní pojištění: Co to je? 

Kapitálovému životnímu pojištění se někdy lidově říká životní pojištění se spořením. Kombinuje ochranu proti případnému riziku s možností zhodnocení vložených peněz.

Jak funguje kapitálové životní pojištění? Z pojistného odečte pojišťovna náklady na krytí rizik a poplatky. Zbytek peněz funguje jako finanční rezerva, která slouží k investování do podílových fondů.

Frenkee box
Pojišťovna garantuje klientovi zhodnocení vložených finančních prostředků, a to až do výše technické úrokové míry (TÚM), kterou stanovuje Česká národní banka. Hodnota TÚM ale v posledních letech neustále klesá a s tím i šance skutečného zhodnocení vložených peněz.

Kapitálové životní pojištění, stejně jako investiční životní pojištění, zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití.

Kapitálové životní pojištění: Výhody

 • Náklady na kapitálové životní pojištění můžete odečíst z daní (za podmínek , které uvádí zákon).
 • Pojišťovna garantuje zhodnocení vložených finančních prostředků.
 • K životnímu pojištění můžete přidat další připojištění.

Kapitálové životní pojištění: Nevýhody

 • Nemůžete zasahovat do investiční strategie ani upravovat parametry pojištění.
 • Také kapitálové životní pojištění dává smysl pouze v momentě, kdy ho sjednáte na delší časové období, minimálně na 10 let, někteří poradci doporučují spíše 15 let.
 • Finanční prostředky můžete čerpat až po vypršení pojistné smlouvy.
 • Předčasné zrušení vás vyjde draho. Musíte pojišťovně zaplatit pokuty a další poplatky, a může se tak snadno stát, že obdržíte méně peněz, než jste na začátku investovali. Vždy si pečlivě prostudujte pojistnou smlouvu.

Flexibilní životní pojištění: Co to je? 

Univerzální, nebo také flexibilní životní pojištění slouží jako ochrana proti finančním následkům rizika (např. smrti) a spolu s tím nabízí i možnost zhodnotit vložené peníze.

Jak funguje flexibilní životní pojištění? Princip fungování flexibilního životního pojištění je velmi podobný kapitálovému životnímu pojištění. I v tomto případě odečte pojišťovna náklady na krytí pojištěných rizik a další poplatky. Zbývající část peněz slouží k investování. Pojišťovna opět garantuje zhodnocení až do výše TÚM (tzn. zhodnocení vložených peněz nikdy nepůjde do záporných hodnot).

Frenkee box
Hlavním rozdílem mezi flexibilním životním pojištěním a kapitálovým životním pojištěním je možnost kdykoli upravit poměr mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků (u flexibilního životního pojištění).

Flexibilní životní pojištění: Výhody

 • Kdykoli můžete jednorázově vložit vyšší částku.
 • Garantované minimální zhodnocení vložených finančních prostředků.
 • Finanční prostředky můžete čerpat i během trvání pojištění.
 • Náklady na flexibilní životní pojištění můžete využít pro snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmů (za podmínek, které uvádí zákon).
 • Životní pojištění si můžete upravit na míru prostřednictvím nabízených připojištění.

Flexibilní životní pojištění: Nevýhody

 • Vysoké poplatky a pokuty za předčasné ukončení smlouvy.
 • Aby mohlo dojít ke zhodnocení vložených peněz, musí být pojistka uzavřena minimálně na 10, ale v ideálním případě na 15 let a více.

Důchodové životní pojištění: Co to je?

Důchodové životní pojištění nekryje riziko smrti, ale naopak se sjednává jako pojištění pro případ dožití. Zároveň slouží ke zhodnocení vložených finančních prostředků. Hodí se pro klienty, kteří se chtějí zabezpečit před propadem příjmů v důchodovém věku a zároveň chtějí zhodnotit vložené peníze.

Jak funguje důchodové životní pojištění? Pojišťovna ze zaplaceného pojistného odečte náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část peněz (rezervu) pojišťovna investuje. Investiční strategie je zcela v rukou pojišťovny a klient do ní nemůže zasahovat. Pojišťovna, stejně jako v případě kapitálového životního pojištění a flexibilního životního pojištění, garantuje zhodnocení až do výše TÚM (tzn. zhodnocení vložených peněz nikdy nepůjde do záporných hodnot).

Frenkee box
Ale pozor! Pokud klient zemře, pojišťovna vyplatí pozůstalým jen zaplacené pojistné. Nárok na podíl na výnosech má pouze klient pojišťovny, a to za přesně daných podmínek, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Před podpisem si smlouvu vždy pečlivě prostuduj, ať tě v budoucnu nic nepřekvapí.

Důchodové životní pojištění: Výhody

 • Pojistné za důchodové životní pojištění je daňově uznatelné, a vy si tak můžete snížit daňový základ pro výpočet daně.
 • Pojišťovna klientovi ručí za minimální zhodnocení peněz.
 • K pojištění můžete připojit různá připojištění. Vytvoříte si tak produkt přesně na míru.

Důchodové životní pojištění: Nevýhody

 • Nemůžete měnit parametry pojištění.
 • Nemáte možnost ovlivnit investiční strategii. Celé investování je v režii vaší pojišťovny.
 • Finanční postih za předčasné ukončení pojištění.
 • Aby bylo pojištění výnosné, musíte ho sjednat na delší dobu (10 let a více).

Frenkee box
Kapitálové životní pojištění, flexibilní životní pojištění a důchodové životního pojištění se v současné době v nabídce pojišťoven téměř nevyskytují. Tyto produkty životního pojištění se tak týkají především klientů, kteří si pojistky uzavřeli v minulosti. Z důvodu složité předvídatelnosti finančních trhů pojišťovny jednoduše upřednostňují, když leží investiční riziko jen na straně klienta.

Na poli životního pojištění se setkáváme také s tzv. úvěrovým životním pojištěním, které vám mohou nabídnout v bance, když si sjednáváte hypotéku (nebo jiný úvěr). Zjednodušeně to funguje tak, že vám nabídnou úvěrové životní pojištění a hypotéku od nich získáte s nižší úrokovou sazbou.

Frenkee box
Počítej ale s tím, že úvěrové životní pojištění nabízí jen omezené pojistné krytí. Pokud se tedy dostaneš do situace, kdy máš problém se splácením hypotečního úvěru, reálně ti toto životní pojištění nepomůže.

Rodiče mohou pro své nezletilé ratolesti uzavřít životní pojištění pro děti, které může obsahovat i spořicí složku.

Frenkee box
Zajímá tě, jaká životka aktuálně pojišťovny nabízejí? Více informací získáš ve srovnání životního pojištění pro letošní rok.

Životní pojištění nebo úrazové pojištění: Jak se rozhodnout?

Jak si vybrat mezi životním a úrazovým pojištěním? Úrazové pojištění nabízí pojistné krytí pouze pro případ úrazu. Životní pojištění vás chrání před větším množstvím rizik. Kromě úrazu se vztahuje například i na nemoc a vždy obsahuje pojištění úmrtí. Záleží jen na vás, jaký rozsah krytí pojistných rizik u životního pojištění zvolíte.

Úrazové pojištění je zpravidla levnější než životní pojištění. To je dáno především skutečností, že nabízí menší ochranu. Pojišťovny vycházejí z předpokladu, že pravděpodobnost invalidity v důsledku úrazu není příliš vysoká, a proto nabízí výhodnější podmínky.

Frenkee box
Životní pojištění ale nemusí nutně udělat díru do tvého rozpočtu. Ujasni si, jak vybrat životní pojištění a jak nastavit životní pojištění. Nebo proč nejlevnější životní pojištění nemusí být nejvýhodnější. Potřebné odpovědi najdeš v mých průvodcích.

Máte zájem o životní pojištění? Stačí pár kliknutí a základní informace o vás a my vám připravíme nezávaznou nabídku na míru.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Do kdy je možné hlásit škodní událost z pojištění zaměstance?

  Pojistnou událost je nutné nahlásit nejpozději do 15 dnů od zjištění, že ke škodě došlo.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kdo je pojištěným v životním pojištění?

  Pojištěným je ten, na koho se životní pojištění vztahuje. Je to osoba, která získá peněžní plnění v případě pojistné události (s výjimkou smrti pojištěného, kdy peníze získá obmyšlená osoba nebo dědic).
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak zrušit životní pojištění? Kdy ho mohu bez postihu vypovědět?

  Životní pojištění můžete vypovědět do 14 dnů od sjednání smlouvy (v případě tzv. obchodu na dálku), do 2 měsíců od uzavření smlouvy, pokud vám v pojišťovně poskytli nepravdivé nebo neúplné informace, nebo 2 měsíce od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Dále pak 3 měsíce od oznámení pojistné události, nebo kdykoli během trvání pojištění, jestliže se na výpovědi dohodnete s pojišťovnou. V případě životního pojištění od pojišťovny Metlife, které nabízí i Frenkee, můžete smlouvu vypovědět také 6 týdnů před koncem pojistného období.
  FAQ - odpověď

Frenkee avatar Frenkee avatar

Romana Stránská, 35 let, chtěla jen levnou úrazovku

Romana se rozhodla uzavřít úrazové pojištění. Chodí si občas zaběhat, tak si říkala, kdyby třeba špatně došlápla, tak aby dostala nějaké odškodnění od pojišťovny. Bohužel si neuvědomila, že většina opravdových zdravotních problémů nevzniká kvůli úrazům, ale kvůli nemocem, na které se nepojistila. V průběhu léta se Romaně začaly objevovat na kůži červené skvrny, dostala horečky a byla malátná. Kouslo ji totiž infikované klíště a diagnóza byla jasná: Borelioza. Více jak půl roku strávila v pracovní neschopnosti doma. Během této doby vyčerpala veškeré rezervy, aby zvládla platit běžné výdaje. Přitom stačilo mít pojištěné závažné nemoci a pracovní neschopnost a měla by klid.Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky