Mobilní aplikace

MetLife životní pojištění

Hledáš životní pojištění, které se ti maximálně přizpůsobí? Životní pojištění MetLife si s pomocí připojištění nastavíš přesně na míru, a zajistíš si tak komplexní ochranu pro případ nečekaných životních zvratů. Za zdravou životosprávu nebo třeba pravidelné návštěvy u praktického lékaře navíc můžeš získat na pojištění příjemnou slevu.

V průvodci naleznete

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

MetLife životní pojištění: Co nabízí

Pojišťovna MetLife, která na českém trhu funguje už 30 let, aktuálně nabízí celkem 3 varianty životního pojištění a to:

 • OneLife
 • Garde 6.0
 • Vision

Životní pojištění MetLife: OneLife

Variantu životního pojištění OneLife sjednáte ve formě investičního, rizikového (kromě úrazu kryje i nemoci), nebo úrazového pojištění.

Pokud se rozhodnete pro investiční životní pojištění MetLife ve variantě OneLife, máte na výběr celkem ze 7 investičních strategií, které se liší mírou rizika a skladbou investičního portfolia.

Životní pojištění MetLife: Garde 6.0

Životní pojištění Garde 6.0 existuje ve formě rizikového životního pojištění nebo investičního životního pojištění MetLife. V rámci investičního životního pojištění máte na výběr z 5 investičních strategií.

Životní pojištění MetLife: Vision

Variantu životního pojištění Vision sjednáte pouze jako investiční životní pojištění MetLife. Rozhodujete se mezi 7 investičními strategiemi.

U všech variant životního pojištění MetLife můžete v rámci jedné pojistné smlouvy pojistit kromě sebe až 6 dalších osob.

MetLife životní pojištění: Připojištění

Poté, co si vyberete z druhů životního pojištění v rámci jednotlivých variant životního pojištění MetLife, pojistku si následně přizpůsobíte na míru svým požadavkům prostřednictvím připojištění. Nabízená připojištění jsou, až na drobné výjimky, stejná pro všechny 3 varianty životního pojištění MetLife.

Vybírat můžete z následujících připojištění pro dospělé:

 • Smrt úrazem: V případě smrti úrazem obdrží pojistné plnění obmyšlená osoba (osoba, která má nárok na uplatnění životní pojistky při úmrtí pojištěného) uvedená v pojistné smlouvě.

 • Smrt při dopravní nehodě: Obmyšlená osoba má nárok na proplacení pojistného plnění v případě smrtelného úrazu při dopravní nehodě.

 • Náhlá smrt: Pojištění platí pro případ smrti, která byla způsobena úrazem, akutním infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou.
 • Trvalé následky úrazu s progresí 1000 % a pamětí: Připojištění se vztahuje na veškeré trvalé následky způsobené úrazem. Při výpočtu pojistného plnění se vychází ze závažnosti trvalých následků (pojišťovna pro to používání speciální oceňovací tabulku). V zásadě platí, že čím vážnější je úraz, tím vyšší bude i pojistné plnění. Pokud jsou diagnózy označeny v oceňovací tabulce jako Extra vážné, pak se pojistná plnění sčítají a klient má nárok na vyšší pojistné plnění.

 • Horní končetiny (pouze pro varianty OneLife a Garde): Vztahuje se na pojistnou ochranu pro případ úrazu, chirurgického zákroku nebo nemoci horních končetin. Nezáleží na tom, jestli dojde ke vzniku trvalých následků. Výplatu pojistného plnění získá klient při vzniku pojistné události (ne až po doléčení). Výše pojistného plnění závisí na procentuálním ohodnocení v oceňovací tabulce.

 • Následky úrazu: Připojištění se vztahuje na vážné i méně vážné úrazy. Pojišťovna vychází z oceňovací tabulky, která přiřazuje každému úrazu procentuální ohodnocení.
 • Doba nezbytné léčby úrazu s progresí: Pojišťovna vyplácí klientovi denní dávku, která je předem stanovena ve pojistné smlouvě (vychází z výše hrubého měsíčního příjmu pojištěného). Výplata pojistného plnění probíhá od 8. dne po vzniku úrazu.

 

 • Zlomeniny a popáleniny (pouze pro varianty OneLife a Garde): Pojišťovna vyplatí určité procento ze sjednané pojistné částky, vychází z oceňovací tabulky.
 • Invalidita 1+2+3 / 2+3 / 3: V závislosti na stupni invalidity, vyplatí pojišťovna procentuální část pojistné částky.
 • Invalidita 4 : Pojišťovna vyplatí klientovi jednorázově 100 % sjednané pojistné částky.
 • Závažná onemocnění Extra / Extra Plus: Pokud je pacientovi stanovena diagnóza pro některé ze 5 závažných onemocnění uvedených v pojistné smlouvě (sem patří například nádory, diabetes nebo třeba encefalitida), získá od pojišťovny 100 % pojistné částky. Varianta Extra Plus nabízí rozšířené pojistné krytí.

 

 • Závažná mužská onemocnění (pouze pro varianty OneLife a Garde): Poskytuje pojistné plnění v případě onemocnění zhoubným nádorem mužských orgánů, a to ve výši 100 % pojistné částky.
 • Závažná ženská onemocnění (pouze pro varianty OneLife a Garde): Vztahuje se na onemocnění zhoubným nádorem ženských orgánů. I v tomto případě vyplácí pojišťovna 100 % stanovené pojistné částky.
 • Karcinom in situ Extra: Jde o rozšíření připojištění pro Závažná onemocnění Extra/Extra Plus, které kryje počínající stádia rakoviny. Klientovi je vyplaceno 100 % pojistné částky, a to až 2krát (při opakovaném nálezu nemoci).
 • Pro Ženy: Připojištění, které chrání ženy v 5 oblastech (smrt rodičky, vrozené vady dítěte, těhotenské, porodní a poporodní komplikace, narození vícerčat, asistovaná reprodukce). Pojišťovna přizná krytí v závislosti na stanovené diagnóze, a to v rozmezí od 10 do 400 % (v případě smrti pojištěné v důsledku porodu) ze sjednané pojistné částky.

 • Závažné komplikace cukrovky: Vyplacená částka vychází z oceňovací tabulky a sjednané pojistné částky.
 • Pracovní neschopnost: Denní plnění získáváte od pojišťovny již od 1. dne pracovní neschopnosti. Pojištění zaniká, pokud bylo z jedné pojistné události vyplaceno pojistné plnění. V pojistné smlouvě si nastavíte, jak vysoké má být denní plnění (u vyšších částek je potřeba doložit výši příjmů).

 • Chirurgický zákrok nemocí a úrazem: Připojištění se týká popálenin, zlomenin a operací z důvodů závažných, ale i méně vážných zdravotních problémů. Pojišťovna vyplatí klientovi procentuální část stanovené pojistné částky, a to na základě posouzení závažnosti diagnózy.
 • Hospitalizace nemocí a úrazem: V případě hospitalizace obdrží klient od pojišťovny sjednanou pojistnou částku vynásobenou počtem dní hospitalizace.

 • Zproštění od placení pojistného: Pokud je klient déle než 90 dní v pracovní neschopnosti, pojistné za něj platí pojišťovna, a to po celou dobu trvání pracovní neschopnosti.
 • Úvěrová asistence: Zajistí vám klidnější spaní pokud máte hypoteční úvěr nebo jiné závazky. Součástí úvěrové asistence je pojištění pro případ smrti, invalidity (až do 3. stupně) a pojištění pro Závažná onemocnění Extra nebo Extra Plus.
 • Opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumání zdravotního stavu: Klient je pojišťovnou oceněn v době sjednání pojištění. Pokud se v budoucnu rozhodne zvýšit pojistnou částku, pojišťovna již nebude zkoumat jeho zdravotní stav.

MetLife životní pojištění můžete sjednat i pro děti, a to od narození ve variantě pojištění OneLife a Garde, nebo od 14 let pro životní pojištění Vision. Dítě ale nemusí být nutně hlavním pojištěným, stejně tak můžete svoji ratolest přidat do své životní pojistky.

Následně vybíráte z připojištění pro děti:

 • Smrt úrazem: Pokud v souvislosti s úrazem dojde ke smrti dítěte, obmyšlená osoba uvedená v pojistné smlouvě obdrží pojistné plnění.
 • Trvalé následky úrazu s progresí 1000 % a pamětí: Pojištění platí pro veškeré trvalé následky způsobené úrazem. Pojišťovna posuzuje závažnost trvalých následků na základě oceňovací tabulky.

 • Horní končetiny (pouze pro varianty OneLife a Garde): Připojištění, které se vztahuje na pojistnou ochranu pro případ úrazu, chirurgického zákroku nebo nemoci horních končetin. Není důležité, jestli dojde ke vzniku trvalých následků. I v rámci tohoto připojištění je uplatněno 2násobné plnění, pokud dojde k úrazu v průběhu letních prázdnin.
 • Následky úrazu: Týká se vážných i méně vážných zranění. Pojišťovna při posuzování vychází ze závažnosti úrazu a oceňovací tabulky.
 • Závažná dětská onemocnění Extra / Extra Plus: Pojištění je rozděleno do 5 oblastí (nádory, nemoci související se srdcem a cévami, nemoci související s dalšími hlavními orgány a funkcemi, nemoci související s nervovým systémem, ostatní závažná onemocnění), kdy každá kategorie je ohodnocena 100 % pojistné částky. Pojištěný tedy může získat až 500 % pojistné částky. Varianta Extra Plus poskytuje rozšířené pojistné krytí.
 • Chirurgický zákrok nemocí a úrazem: Vztahuje se na drobnější i závažnější chirurgické zákroky, a to včetně ošetření zlomenin a popálenin.
 • Invalidita dítěte: Platí pouze pro invaliditu třetího stupně. Pojišťovna vyplatí pojistnou částku jednorázově a/nebo je v pojistné smlouvě nastavena výše pravidelné měsíční penze.
 • Snížená soběstačnost dítěte 2 / 3+4: Pokud byla dítěti přiznána omezená soběstačnost, v závislosti na stavu pojišťovna vyplatí odpovídající částku. Může jít o jednorázovou platbu a/nebo pravidelné měsíční částky. V případě, že je smlouva nastavena pouze pro pravidelné měsíční částky, pojišťovna zároveň vyplatí jednorázovou částku ve výši 100 tisíc Kč.
 • Doba nezbytné léčby úrazu s progresí: Připojištění, které se týká vážných i méně vážných úrazů dítěte. Nehraje roli, jestli úraz zanechá trvalé následky. Dítěti je vyplácena denní dávka, které je předem sjednána v pojistné smlouvě. V případě dlouhodobé léčby může být výplata navýšena o progresi (až 3násobek). Pokud dojde k úrazu během letních prázdnin, je denní plnění 2násobné.
 • Zlomeniny a popáleniny (pouze pro variantu OneLife): Vztahuje se speciálně na zlomeniny a popáleniny. Výpočet vychází z oceňovací tabulky.
 • Ošetřování dítěte: Nabízí denní odškodné v případě, že se dítě zraní nebo je nemocné a u ošetřovatele prokazatelně došlo ke ztrátě příjmů. Ve smlouvě přesně nastavíte odkladnou lhůtu (od 10. nebo 29. dne od vzniku úrazu nebo propuknutí nemoci).

 • Hospitalizace nemocí a úrazem: Pojištěný má nárok na částku stanovenou v pojistné smlouvě, vynásobenou počtem dní hospitalizace. Jestliže je dítě hospitalizováno na JIP nebo ARO, ve státech Evropské unie (tedy mimo ČR), hospitalizace trvá déle než 20 dní nebo jde o důsledek dopravní nehody, pak má automaticky nárok na 2násobné plnění.

MetLife životní pojištění: Výhody

MetLife životní pojištění přináší klientům celou řadu výhod:

 • Rozsáhlá nabídka připojištění. Snáze tak zajistíte, že životní pojištění bude skutečně odpovídat vašemu životnímu stylu.
 • Velmi krátká nebo žádná čekací doba. V případě nemoci počítejte s čekací dobou 2 měsíce. Pokud se zraníte, pojišťovna MetLife neuplatňuje žádnou čekací dobu. Pojišťovna MetLife neuplatňuje čekací dobu ani v rámci úrazů. 
 • Pojišťovna MetLife odměňuje dospělé klienty slevou na pojistném ve výši až 37 % za zdravou životosprávu, méně riziková zaměstnání, pravidelné kontroly u praktického lékaře nebo dárcovství krve.
 • Nabízí férové podmínky pro denní plnění, a to už od 1. dne pracovní neschopnosti.
 • Umožňuje sjednat pojištění trvalých následků úrazů s progresí až 1000 % (jedna z nejvyšších progresí na trhu).
 • V rámci investičního životního pojištění MetLife máte šanci získat bonus za bezeškodní průběh (vrácení poplatků) a bonus za věrnost (sleva na pojistném).
 • Pojistíte nejen sebe, ale spolu s vámi až dalších 6 osob (včetně dětí). Snadno tak vyřešíte životní pojištění pro celou rodinu.

MetLife životní pojištění: Výluky z pojištění

Pojišťovna MetLife přesně stanovuje, v jakých případech vás a vaše blízké životní pojištění neochrání. Mezi hlavní výluky patří události související s:

 • Nemocí, tělesným poškozením nebo vrozenou vadou, které byly diagnostikovány nebo léčeny ještě před sjednáním životního pojištění.

 • Sebevraždou (i pokusem) nebo jinou formou úmyslného poškozování vlastního zdraví, a to včetně nevyhledání zdravotní péče nebo ignorování navrhovaného léčebného postupu.
 • Nejrůznějšími leteckými sporty (např. seskoky padákem, lety rogalem, horkovzdušných používání balonů).
 • Letem pojištěného klienta leteckým prostředkem, s výjimkou pravidelných leteckých spojů nebo charterových sezónních letů provozovaných leteckým dopravcem s platnou licencí.
 • Profesionálním sportem, jízdou na saních, jezdeckých závodech, motoristických závodech.
 • Válkou, invazí, vzbouřením. Problém s plněním můžete mít i při účasti na rvačce (pokud nešlo o nutnou sebeobranu).
 • Radioaktivním nebo ionizujícím zářením, které je důsledkem jaderné katastrofy, poruchy na jaderném zařízení nebo použití jaderné zbraně.
 • Účastí na vojenských výcvicích, prací s pyrotechnikou, účastí na vojenských misích.

MetLife životní pojištění: Sjednání a Výpověď

Zaujala vás nabídka pojišťovny MetLife? Obraťte se na Frenkeeho specialisty nebo si nechte doporučit životní pojištění na míru podle vámi zadaných údajů.

Životní pojištění bude součástí vašeho života i několik desítek let, a proto se nevyplácí dělat zbrklá rozhodnutí. Kvalitně sjednané životní pojištění se pozná tak, že přesně kopíruje váš životní styl a potřeby. U pojišťovny MetLife jsou si toho vědomi, a tak umí vytvořit pojistný produkt přesně na míru.

MetLife životní pojištění se sjednává na dobu určitou. Přesnou délku pojištění snadno zkontrolujete v pojistné smlouvě.

Samozřejmě se může stát, že změníte názor a rozhodnete se vypovědět smlouvu. To je možné provést:

 • Do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Počítejte s tím, že výpovědní doba je 8 kalendářních dnů a pojišťovna po vás může požadovat zaplatit pojistné za dobu trvání pojistky.
 • Ke konci pojistného období (nejpozději 5 týdnů předem).
 • Do 3 měsíců ode dne oznámení pojistné události. V tomto případě počítejte s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
 • Do 2 měsíců ode dne, kdy jako klient zjistíte, že pojišťovna při posuzování pojistné události porušila zásadu rovného zacházení. Zde platí výpovědní doba 8 dní.

MetLife životní pojištění: Hlášení škodní události

Škodní událost u pojišťovny MetLife můžete nahlásit:

 • online

K tomu slouží formulář pro hlášení pojistné události, který najdete na webových stránkách pojišťovny MetLife.

 

 • písemně

 

Pokud dáváte přednost tištěným dokumentům, najdete je volně ke stažení na webových stránkách pojišťovny, a to v sekci Hlášení všech typů pojistných událostí. Nebo kontaktujte infolinku pojišťovny MetLife na telefonním čísle 227 111 000, kde se domluvíte na zaslání formulářů na vaší adresu. Vyplněný formulář (případně formuláře) můžete následně odeslat poštou na adresu:

MetLife Europe Insurance  d.a.c., pobočka pro Českou republiku

Purkyňova 2121/3

110 00  Praha 1

Máte zájem o životní pojištění? Vyplňte do online formuláře několik informací a Frenkeeho specialista vám následně zavolá a domluvíte se na dalším postupu.

Často se ptáte

 • Co je to pojistné?
  Zobrazit odpověď
  Co je to pojistné?
 • Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?
  Zobrazit odpověď
  Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?
 • Jaký je vstupní věk pro MetLife životní pojištění?
  Zobrazit odpověď
  Jaký je vstupní věk pro MetLife životní pojištění?
 • Na jak dlouhou dobu se sjednává MetLife životní pojištění?
  Zobrazit odpověď
  Na jak dlouhou dobu se sjednává MetLife životní pojištění?
 • V jakých intervalech musím hradit MetLife životní pojištění?
  Zobrazit odpověď
  V jakých intervalech musím hradit MetLife životní pojištění?

Příběhy, které bolí tělo i peněženku

Filip Votruba, 47 let, 3 návrhy od poradce

Pan Votruba byl osloven finančním poradcem, který zprostředkoval pojištění sousedům a dostal od nich na pana Votrubu doporučení. Vzhledem k tomu, že delší dobu zvažoval možnost si obdobné pojištění sjednat, tak poradce přijal a setkali se na schůzce v kavárně. Už na první schůzku poradce přinesl 3 návrhy pojištění s měsíční platbou 750 Kč, 1100 Kč a 1500 Kč. Všechny návrhy byly od stejné pojišťovny. Pan Votruba se rozhodl pro zlatou střední cestu a zvolil variantu za 1100 Kč. Po čase měl pracovní úraz a vzpomněl si, že má přece pojištění. Když se spojil s poradcem, tak zjistil, že má pojištění nastavené primárně na spoření a za svůj úraz dostane od pojišťovny pouze 1500 Kč. Od té doby je poučený, že si má dávat na podobné vykuky pozor. Před sjednáním pojištění je nezbytně nutné udělat analýzu potřeb, zjistit, jak se zákazník živí, rodinou situaci, příjmy a výdaje, koníčky a podle toho teprve vybrat vhodnou pojišťovnu, produkt a následně vypočítat návrh, který skutečně pokryje veškeré životní potřeby zákazníka a ochrání ho v případě výpadku příjmu způsobeného úrazem či nemocí.

Znám mnoho příběhů špatně pojištěných cestovatelů, kterým se dovolená prodražila o pořádný balík. Pomůžu vám, abyste se nestali jedním z nich.

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

Frenkee aplikace hlídá smlouvy a lepší podmínky za vás

 • Ušetří v průměru 2 800 Kč na smlouvu
 • Každý den kontroluje ceny, podmínky a sazby na trhu...
Více o aplikaci
 • Průměrné 
  hodnocení:
 • 5.0